Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

w Skarżysku-Kamiennej

 

 

Dział Pomocy Środowiskowej realizuje zadania zlecone i własne oraz programy rządowe na podstawie niżej wymienionych aktów prawnych:

 

 

1.        Ustawa z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 poz. 1769 ze zm.),

 

2.     Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016 w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego ( tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1788 ze zm.).

 

3.       Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012, poz. 964 ze zm.)

 

4.     Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 poz. 1058),

 

5.        Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku poz. 697 ze zm.),

 

6.        Ustawa z dnia 4 listopada 2016 o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1860),

 

7.      Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (tekst jednolity: Monitor Polski z 2015 r. poz. 821),

 

8.      Uchwała Nr XLVI/7/2014 z dnia 23.01.2014 Rady Miasta  Skarżysku – Kamiennej w sprawie ustanowienia  wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020,

 

9.      Zarządzenie Nr 5/2018 Dyrektora MOPS w Skarżysku – Kamiennej z dnia 02.01.2018 r. w sprawie ustalenia kwoty zasiłku celowego na zakup żywności w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,

 

10.   Ustawa z dnia 29 lipca 2005 o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 roku, poz. 1390),

 

11. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzory formularza „Niebieskie Karty” (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1245),

 

12.   Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.),

 

13.    Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku poz. 922),

 

14.  Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 poz. 581 ze zm.),

 

15.  Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2017, poz. 1065 ze zm.)

 

16.  Ustawa z dnia 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku, poz. 487),

 

17. Uchwała Nr XLIV z dnia 28.11.2013 Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy,

 

18. Uchwała Nr XLV/102/2013 z dnia 30.12.2013 Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV z dnia 28.11.2013 Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej w sprawie: zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy,

 

19. Uchwała Nr V/24/2011 z dnia 17.02.2011 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat oraz trybu ich pobierania,

 

20. Zarządzenie Nr 135/2015 Prezydenta Miasta Skarżyska – Kamiennej z dnia 14 maja 2015 w sprawie zatwierdzenia wysokości odpłatności za godzinę usług opiekuńczych świadczonych przez opiekunki domowe zatrudnione w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej,

 

21. Uchwała Nr LII/84/2010 Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej z dnia 23.09.2010 w sprawie sprawienia pogrzebu oraz zasad zwrotu wydatków związanych z obowiązkiem sprawienia pogrzebu.

 

 

Świadczenia

 

Zgodnie z art. 102 ustawy o pomocy społecznej, świadczenia z pomocy społecznej są udzielane na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. Pomoc społeczna może być udzielana także z urzędu.

 

Świadczenia są przyznawane decyzją administracyjną na podstawie uprzednio przeprowadzonego wywiadu środowiskowego z osobą zainteresowaną w miejscu jej zamieszkania lub pobytu. Udzielana pomoc ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

 

 

 

O pomoc mogą ubiegać się osoby i rodziny, jeśli spełniają co najmniej jeden z niżej wymienionych problemów:

 

1)   ubóstwa;

 

2)   sieroctwa;

 

3)   bezdomności;

 

4)   bezrobocia;

 

5)   niepełnosprawności;

 

6)   długotrwałej lub ciężkiej choroby;

 

7)   przemocy w rodzinie;

 

7a) potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;

 

8)   potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;

 

9)  bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;

 

10) braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze;

 

11) trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą;

 

12)  trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;

 

13)  alkoholizmu lub narkomanii;

 

14)  zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;

 

15)  klęski żywiołowej lub ekologicznej.

 

 

 

 

Kryterium dochodowe

 

 

Kwalifikujące do pomocy określa art. 8 ustawy o pomocy społecznej. Kryterium dochodowe podlega weryfikacji, co trzy lata przez Radę Ministrów. Aktualnie, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1058), wynosi ono dla osoby samotnie gospodarującej – 634,00 zł, dla osoby w rodzinie – 514,00 zł. Kryterium dochodowe do realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zostało podwyższone i wynosi 150% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej tj. dla osoby samotnie gospodarującej – 951,00 zł, na osobę w rodzinie – 771,00 zł.

 

 

 

Dział Pomocy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej udziela pomocy m.in. w formie:

 

 • pracy socjalnej,
 • zasiłku stałego,
 • zasiłku okresowego,
 • zasiłku celowego,
 • zasiłku celowego w wyniku zdarzenia losowego,
 • zasiłku celowego specjalnego,
 • posiłku,
 • sprawienia pogrzebu,
 • schronienia,
 • ubrania,
 • skierowania do domu pomocy społecznej

 

 

W Dziale Pomocy Środowiskowej zatrudnieni są pracownicy socjalni, którzy wykonują pracę w terenie. Do ich zadań należy m. in.:

 

 • świadczenie pracy socjalnej poprzez udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej
 • przeprowadzanie wywiadów środowiskowych i wnioskowanie pomocy.

 

 

 

Asystenci Rodziny

 

 

Wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych to zespół planowych działań mających na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania tych funkcji. W rodzinach przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych, Dyrektor MOPS na wniosek pracownika socjalnego może przydzielić rodzinie wsparcie asystenta rodziny.

 

Asystent rodziny  to osoba, która przez pewien czas wspiera rodzinę, aby w przyszłości samodzielnie potrafiła ona pokonywać trudności życiowe, zwłaszcza dotyczące opieki i wychowania dzieci. Celem jest także wspomaganie umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego, radzenia z sytuacjami dnia codziennego, wspomaganie aktywności i integracji rodziny. Pomoc asystenta rodziny może uchronić rodzinę przed rozbiciem, umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej lub zapewnić jak najszybszy powrót dzieci z pieczy do rodziny biologicznej.

 

W celu objęcia rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych kompleksowym wsparciem, w MOPS został utworzony Zespół Pracy Socjalnej z Rodziną, w którym pracują pracownicy socjalni oraz specjaliści pracy z rodziną. Zespół ten wspiera również m.in. działania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. W celu skoordynowania pracy Zespołu Pracy Socjalnej z Rodziną z Zespołem Asysty Rodziny Zarządzeniem Nr 9/2015 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej z dnia 01.06.2015, zostały ustalone procedury kontroli, współpracy oraz działań podejmowanych na rzecz rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny i pracownika socjalnego.

 

Zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” w przypadku urodzenia dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem lub ciąży powikłanej rodzinie przysługuje na jej wniosek prawo do wsparcia asystenta rodziny.

 

 

Asystent rodziny pełni rolę koordynatora w zakresie poradnictwa:

 

1.     przezwyciężenia trudności w pielęgnacji i wychowaniu dziecka,

2.      wsparcia psychologicznego,

3.      pomocy prawnej, w szczególności w zakresie praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych,

4.      dostępu do rehabilitacji społecznej, zawodowej oraz świadczeń opieki zdrowotnej.

 

 

 

DYŻURY ASYSTENTÓW RODZINY:

 

 

poniedziałek 8.00 - 16.00

 

wtorek 7.30 - 14.30

 

środa - piątek 7.30 - 15.30

 

tel. 41 25 29 146

 

 

 

 

Nr tel. i godziny pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej

 

 

 

Kierownik Działu Pomoc Środowiskowej               tel. 41 25 29 131

 

Zespół Pracy Socjalnej z Rodziną                           tel. 41 25 29 134

 

Zespół Pracy Socjalnej z Osobą Bezrobotną          tel. 41 25 29 112

 

Zespół Pracy Socjalnej Nr 1                                    tel. 41 25 29 135

 

Zespół Pracy Socjalnej Nr 2                                    tel. 41 25 29 136

 

Zespół Pracy Socjalnej Nr 3                                    tel. 41 25 29 137

 

Zespół Asysty Rodziny                                             tel. 41 25 29 143

 

Zespół ds. Analiz i Strategii                                     tel. 41 25 29 148

 

Realizacja Świadczeń                                              tel. 41 25 29 133

 

 

Godziny pracy MOPS:

 

Poniedziałek                                      8:00 – 16:00

 

Wtorek – piątek                                 7:30 – 15:30

 

 

Dział Pomocy Środowiskowej

· Ustawa z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 poz. 163 z późn. zm.)

· Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 poz. 332)

· Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010 Nr 125, poz. 842)

· Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.)

· Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 roku Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)

· Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2015, poz. 149)

· Ustawa z dnia 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 roku, poz. 1356 z późn. zm.)

· Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 08.06.2012 w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego – Dz. U. z 2012 poz. 712).

· Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U z 2012 roku poz. 823).

· Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzory formularza „Niebiska Karta” (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1245)

· Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (Monitor Polski z 2013 r. poz. 1024 z późn. zm.)

· Zarządzenie Dyrektora MOPS w Skarżysku – Kamiennej z dnia 19.12.2012 w sprawie ustalenia kwoty zasiłku celowego na zakup żywności w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

· Uchwała Nr V/24/2011 z dnia 17.02.2011 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat oraz trybu ich pobierania oraz Zarządzenie Nr 135/2015 Prezydenta Miasta Skarżyska – Kamiennej z dnia 14 maja 2015 w sprawie zatwierdzenia wysokości odpłatności za godzinę usług opiekuńczych świadczonych przez opiekunki domowe zatrudnione w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
w Skarżysku - Kamiennej

· Uchwała Nr XLVI/7/2014 z dnia 23.01.2014 Rady Miasta Skarżysku – Kamiennej
w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

· Uchwała Nr XLIV z dnia 28.11.2013 Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomoc społecznej w zakresie zadań własnych gminy

· Uchwała Nr XLV/102/2013 z dnia 30.12.2013 Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej
w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV z dnia 28.11.2013 Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej w sprawie: zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomoc społecznej
w zakresie zadań własnych gminy

· Uchwała Nr LII/84/2010 Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej z dnia 23.09.20110 w sprawie sprawienia pogrzebu oraz zasad zwrotu wydatków związanych z obowiązkiem sprawienia pogrzebu

 

 

Nr tel. i godziny pracy

 

1. Kierownik Działu Pomoc Środowiskowej tel. 41 25 29 131

2. Zespół Pracy Socjalnej z Rodziną tel. 41 25 29 134

3. Zespół Asysty Rodziny tel. 41 25 29 143

4. Zespół Pracy Socjalnej Nr 1 tel. 41 25 29 135

5. Zespół Pracy Socjalnej Nr 2 tel. 41 25 29 136

6. Zespół Pracy Socjalnej Nr 3 tel. 41 25 29 137

7. Zespół ds. Analiz i Strategii tel. 41 25 29 148

8. Realizacja Świadczeń tel. 41 25 29 133

 

Godziny pracy:

Poniedziałek 8:00 – 16:00

Wtorek – piątek 7:30 – 15:30

 

Świadczenia

Zgodnie z art. 102 ustawy o pomocy społecznej, świadczenia z pomocy społecznej są udzielane na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. Pomoc społeczna może być udzielana także z urzędu.

Świadczenia są przyznawane decyzją administracyjną na podstawie uprzednio przeprowadzonego wywiadu środowiskowego z osobą zainteresowaną w miejscu jej zamieszkania lub pobytu. Udzielana pomoc ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. O pomoc mogą ubiegać się osoby i rodziny, jeśli spełniają co najmniej jeden z niżej wymienionych problemów:

1)   ubóstwa;

2)   sieroctwa;

3)   bezdomności;

4)   bezrobocia;

5)   niepełnosprawności;

6)   długotrwałej lub ciężkiej choroby;

7)   przemocy w rodzinie;

7a)  potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;

8)   potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;

9) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;

10)  braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze;

11)  trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą;

12)  trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;

13)  alkoholizmu lub narkomanii;

14)  zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;

15)  klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Kryterium dochodowe kwalifikujące do pomocy określa art. 8 ustawy o pomocy społecznej. Kryterium dochodowe podlega weryfikacji, co trzy lata przez Radę Ministrów. Aktualnie, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 roku, poz. 823), wynosi ono dla osoby samotnie gospodarującej – 542,00 zł, dla osoby w rodzinie – 456,00 zł. Kryterium dochodowe do realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zostało podwyższone i wynosi 150% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej tj. dla osoby samotnie gospodarującej – 813,00 zł, na osobę w rodzinie – 684,00 zł.

Dział Pomocy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej udziela pomocy m.in. w formie:

 • pracy socjalnej
 • zasiłku stałego
 • zasiłku okresowego
 • zasiłku celowego
 • zasiłku celowego w wyniku zdarzenia losowego
 • zasiłku celowego specjalnego
 • posiłku
 • sprawienia pogrzebu
 • schronienia
 • ubrania
 • skierowania do domu pomocy społecznej

W Dziale Pomocy Środowiskowej zatrudnieni są pracownicy socjalni, którzy wykonują pracę w terenie. Do ich zadań należy m. in.:

 • świadczenie pracy socjalnej poprzez udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej
 • przeprowadzanie wywiadów środowiskowych i wnioskowanie pomocy.

 

 

Procedura „Niebieskiej Karty”

Pracownicy socjalni MOPS realizują procedurę „Niebieskiej Karty”. W skład dokumentów zaliczonych do procedury wchodzą: „Niebieska karta - A” inicjująca procedurę, wypełniana w sytuacji podejrzenia przemocy w rodzinie, „Niebieska karta - B”, która jest pouczeniem dla osoby co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, „Niebieska karta - C” jest formularzem wypełnianym z osobą, co do której istnieje podejrzenie, że jest osobą doświadczającą przemocy w celu dokładniejszej analizy sytuacji rodziny i opracowania planu pomocy oraz „Niebieska karta - D” która jest wypełniana z osobą wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w celu ustalenia relacji sprawcy z osobami najbliższymi.

Osoby doznające przemocy, poza pomocą materialną potrzebują szeroko rozumianego wsparcia pod kątem możliwości rozpoznania, w jaki sposób przemoc ogranicza ich funkcjonowanie oraz wiedzy gdzie i jak szukać pomocy. Przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku - Kamiennej działa Punkt Interwencji Kryzysowej, gdzie porad udziela pracownik socjalny, psycholog i prawnik.

W gminie działa Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Zespół Interdyscyplinarny powołuje grupę roboczą do rozwiązania problemów przemocy w indywidualnych przypadkach. Dla rodziny opracowywany jest i realizowany plan pomocy, monitoruje się sytuację rodzin oraz dokumentuje działania podejmowane wobec nich.

 

Asystenci Rodziny

Wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych to zespół planowych działań mających na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania tych funkcji. W rodzinach przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych, Dyrektor MOPS na wniosek pracownika socjalnego może przydzielić rodzinie wsparcie asystenta rodziny. Asystent rodziny to osoba, która przez pewien czas wspiera rodzinę, aby w przyszłości samodzielnie potrafiła ona pokonywać trudności życiowe, zwłaszcza dotyczące opieki i wychowania dzieci. Celem jest także wspomaganie umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego, radzenia z sytuacjami dnia codziennego, wspomaganie aktywności i integracji rodziny. Pomoc asystenta rodziny może uchronić rodzinę przed rozbiciem, umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej lub zapewnić jak najszybszy powrót dzieci z pieczy do rodziny biologicznej. W celu objęcia rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych kompleksowym wsparciem, w MOPS został utworzony Zespół Pracy Socjalnej z Rodziną,
w którym pracują pracownicy socjalni oraz specjaliści pracy z rodziną. Zespół ten wspiera również m.in. działania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie. W celu skoordynowania pracy Zespołu Pracy Socjalnej z Rodziną z Zespołem Asysty Rodziny Zarządzeniem Nr 9/2015 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej z dnia 01.06.2015, zostały ustalone procedury kontroli, współpracy oraz działań podejmowanych na rzecz rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny
i pracownika socjalnego.

 

 

Dział Opieki nad Chorym w Domu

Dział Opieki nad Chorym w Domu realizuje zadania na podstawie niżej wymienionych aktów prawnych:

· Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 roku poz. 163 z późn. zm.)

· Uchwała Nr V/24/2011 z dnia 17.02.2011 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat oraz trybu ich pobierania oraz Zarządzenie Nr 135/2015 Prezydenta Miasta Skarżyska – Kamiennej z dnia 14 maja 2014 w sprawie zatwierdzenia wysokości odpłatności za godzinę usług opiekuńczych świadczonych przez opiekunki domowe zatrudnione w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku - Kamiennej

 

Do zadań Działu Opieki nad Chorym w Domu należy:

1) organizowanie usług opiekuńczych dla osób zamieszkujących na terenie miasta

Skarżyska-Kamiennej,

2) planowanie zadań w zakresie działalności opiekuńczo-usługowej w oparciu

o rozpoznawanie potrzeb,

3) współpraca z placówkami ochrony zdrowia i instytucjami działającymi na rzecz

osób starszych,

4) prowadzenie dokumentacji działalności usługowej i prowadzenie ewidencji czasu

pracy na podstawie karty czasu pracy opiekunów,

5) sporządzanie decyzji o odpłatności za usługi opiekuńcze i egzekwowanie należnych

płatności,

6) sporządzanie grafików pracy opiekunów oraz opracowywanie i realizacja szkoleń

na tematy oświaty zdrowotnej i działań opiekuńczych,

7) kontrola i nadzór pracy opiekunów.

 

Zgodnie z art. 102 ustawy o pomocy społecznej, świadczenia z pomocy społecznej, w tym pomoc w formie usług opiekuńczych, są udzielane na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. Pomoc społeczna może być udzielana także z urzędu.

Pomoc przyznawana jest decyzją administracyjną na podstawie uprzednio przeprowadzonego wywiadu środowiskowego z osobą zainteresowaną w miejscu jej zamieszkania lub pobytu.

 

Pomoc w formie usług opiekuńczych, zgodnie z art. 50 ustawy o pomocy społecznej, może być przyzna osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina , a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni , zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

 

Osoby korzystające z usług opiekuńczych zobowiązane są do wnoszenia odpłatności, zgodnie z obowiązującą stawką za godzinę (ustalona na podstawie uchwały Rady Miasta), która jest zależna od wysokości otrzymywanego dochodu. Od 01.07.2015 pełna odpłatność za 1 godzinę usług opiekuńczych wynosi 14,50 zł, zgodnie z Zarządzeniem Nr 135/2015 Prezydenta Miasta Skarżyska – Kamiennej z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wysokości odpłatności za godzinę usług opiekuńczych świadczonych przez opiekunki domowe zatrudnione
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej

 

Nr tel. 41 25 29 142

 

Godziny pracy:

poniedziałek 8:00 – 16:00

wtorek – piątek 7:30 – 15:30