Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

w Skarżysku-Kamiennej

Dział Opieki nad Chorym w Domu

Dział Opieki nad Chorym w Domu realizuje zadania na podstawie niżej wymienionych aktów prawnych:

  • Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 roku poz. 163 z późn. zm.)
  • Uchwała Nr V/24/2011 z dnia 17.02.2011 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat oraz trybu ich pobierania oraz Zarządzenie Nr 135/2015 Prezydenta Miasta Skarżyska – Kamiennej z dnia 14 maja 2014 w sprawie zatwierdzenia wysokości odpłatności za godzinę usług opiekuńczych świadczonych przez opiekunki domowe zatrudnione w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku - Kamiennej

 

Do zadań Działu Opieki nad Chorym w Domu należy:

1)   organizowanie usług opiekuńczych dla osób zamieszkujących na terenie miasta

Skarżyska-Kamiennej,

2)   planowanie zadań w zakresie działalności opiekuńczo-usługowej w oparciu

o rozpoznawanie potrzeb,

3)   współpraca z placówkami ochrony zdrowia i instytucjami działającymi na rzecz

osób starszych,

4)   prowadzenie dokumentacji działalności usługowej i prowadzenie ewidencji czasu

pracy na podstawie karty czasu pracy opiekunów,

5)   sporządzanie decyzji o odpłatności za usługi opiekuńcze i egzekwowanie należnych

płatności,

6)  sporządzanie grafików pracy opiekunów oraz opracowywanie i realizacja szkoleń

na tematy oświaty zdrowotnej i działań opiekuńczych,

7)   kontrola i nadzór pracy opiekunów.

 

Zgodnie z art. 102 ustawy o pomocy społecznej, świadczenia z pomocy społecznej, w tym pomoc w formie usług opiekuńczych, są udzielane na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. Pomoc społeczna może być udzielana także z urzędu.

Pomoc przyznawana jest decyzją administracyjną na podstawie uprzednio przeprowadzonego wywiadu środowiskowego z osobą zainteresowaną w miejscu jej zamieszkania lub pobytu.

 

Pomoc w formie usług opiekuńczych, zgodnie z art. 50 ustawy o pomocy społecznej, może być przyzna osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina , a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni , zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

 

Osoby korzystające z usług opiekuńczych zobowiązane są do wnoszenia odpłatności, zgodnie z obowiązującą stawką za godzinę (ustalona na podstawie uchwały Rady Miasta), która jest zależna od wysokości otrzymywanego dochodu. Od 01.07.2015 pełna odpłatność za 1 godzinę usług opiekuńczych wynosi 14,50 zł,  zgodnie z Zarządzeniem Nr 135/2015 Prezydenta Miasta Skarżyska – Kamiennej z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wysokości odpłatności za godzinę usług opiekuńczych świadczonych przez opiekunki domowe zatrudnione
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej

 

Nr tel. 41 25 29 142