MOPS Skarżysko-Kamienna

Zmiana godzin pracy

Informujemy,  iż z dniem 12.01.2015 r.  ulegają zmianie godziny pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Skarżysku-Kamiennej.

Poniedziałki:  od  8.00 do 16.00

Wtorek - Piątek: od 7.30 do 15.30

Godziny pracy Dziennego Środowiskowego Domu Samopomocy, Działu Usług Specjalistycznych,

opiekunów oraz stołówek pozostają bez zmian.

 

Zasiłek dla opiekuna

Informacja dotyczy osób, którym przysługiwało świadczenie pielęgnacyjne do dnia 30 czerwca 2013 r. i utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.  Osoby te mogą złożyć wnioski o przyznanie zasiłku dla opiekuna, który nabędą po spełnieniu warunków określonych w ustawie.

Zasiłek dla opiekuna, w kwocie 520 zł, będzie przysługiwał osobie, jeżeli decyzja o przyznaniu jej prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasła z mocy prawa z dniem 1 lipca 2013 r., na podstawie uznanego za niekonstytucyjny art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw.

Zasiłek dla opiekuna przysługiwać będzie:
1)    za okresy od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie ustawy, w których osoba spełniała warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie o świadczeniach w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r. (wraz z odsetkami),
2)    od dnia wejścia w życie ustawy, jeżeli osoba spełnia warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r.

Zasiłek dla opiekuna nie będzie przysługiwał za okresy, w których (a) osobie ubiegającej się o zasiłek dla opiekuna zostało ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego lub (b) na osobę wymagającą opieki innej osobie zostało ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego.

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zasiłku dla opiekuna organ ustalający prawo do świadczeń pielęgnacyjnych (organ właściwy, w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych, lub marszałek województwa), zwany dalej „organem”, wszczynać będzie na wniosek osoby ubiegającej się o zasiłek dla opiekuna.

Wniosek  można składać maksymalnie w terminie 4 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj.: do dnia 15 września 2014 r.

Ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna, od dnia 15 maja 2014 r. nastąpi po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej w miejscu sprawowania opieki, w celu potwierdzenia faktu sprawowania opieki przez osobę ubiegającą się o zasiłek dla opiekuna. Aktualizacja wywiadu przeprowadzana będzie co 6 miesięcy.

Wnioski należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej - Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego, pokój nr , od poniedziałku do piątku w godz. od 8:30 do 15:30, w środy od 7:30 do 11:00.

 

Prośba o udział w ankiecie

Szanowni Państwo

Zwracamy się z uprzejmą prośbę o umieszczenie w Państwa serwisach internetowych i mediach społecznościowych oraz rozpropagowanie dwóch ankiet, które kierujemy do Osób Niepełnosprawnych korzystających z Internetu. Ich celem jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie o to, w jaki sposób osoby te użytkują Internet, z jakich jego funkcji korzystają, a przede wszystkim, jakiego typu informacje pozyskują dzięki niemu.

Ze względu na wagę problemu prosimy o szczere i wyczerpujące odpowiedzi, ponieważ informacje uzyskane od Państwa posłużą do przygotowania rekomendacji dla instytucji rządowych, samorządowych i pozarządowych wskazujących, jakie zmiany w konstrukcji i zawartości stron internetowych należy wprowadzić, aby zwiększyć ich przydatność dla osób niepełnosprawnych.

Badanie ankietowe jest częścią projektu zatytułowanego „Od kompleksowej diagnozy sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce do nowego modelu polityki społecznej wobec niepełnosprawności” realizowanego na zlecenie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez zespoły badawcze z Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Warszawskiego.

LINKI DO ANKIET:

Wykorzystanie internetu – informacje - http://polscyniepelnosprawni.agh.edu.pl/ankiety/informacje/
Wykorzystanie internetu – relacje - http://polscyniepelnosprawni.agh.edu.pl/ankiety/relacje/

Bardzo serdecznie z góry dziękujemy za pomoc.