MOPS Skarżysko-Kamienna

Życzenia

 

ŻYCZENIA DLA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH – 21 LISTOPADA

Rada Programowa IV Kadencji 2014/2015 z okazji Dnia Pracownika Socjalnego składa serdeczne życzenia oraz podziękowania za codzienny trud wspierania osób i rodzin, które
z racji swojej sytuacji życiowej muszą korzystać z różnych form pomocy społecznej. Rada Programowa złożyła życzenia dla wszystkich Pracowników Socjalnych na ręce Dyrektora Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej MPIPS a także dyrektorów regionalnych ośrodków polityki społecznej.

Treść listów w załączeniu.

Strona 1

Strona 2

 

Zmiana godzin pracy

Informujemy,  iż z dniem 01.07.2014 r.  ulegają zmianie godziny pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Skarżysku-Kamiennej.

Poniedziałki:  od  7.30 do 16.30

We wtorki, środy i czwartki: od 7.30 do 15.30

W piątki: od  7.30 do 14.30

Godziny pracy Dziennego Środowiskowego Domu Samopomocy, Działu Usług Specjalistycznych,

opiekunów oraz stołówek pozostają bez zmian.

 

Zasiłek dla opiekuna

Informacja dotyczy osób, którym przysługiwało świadczenie pielęgnacyjne do dnia 30 czerwca 2013 r. i utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.  Osoby te mogą złożyć wnioski o przyznanie zasiłku dla opiekuna, który nabędą po spełnieniu warunków określonych w ustawie.

Zasiłek dla opiekuna, w kwocie 520 zł, będzie przysługiwał osobie, jeżeli decyzja o przyznaniu jej prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasła z mocy prawa z dniem 1 lipca 2013 r., na podstawie uznanego za niekonstytucyjny art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw.

Zasiłek dla opiekuna przysługiwać będzie:
1)    za okresy od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie ustawy, w których osoba spełniała warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie o świadczeniach w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r. (wraz z odsetkami),
2)    od dnia wejścia w życie ustawy, jeżeli osoba spełnia warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r.

Zasiłek dla opiekuna nie będzie przysługiwał za okresy, w których (a) osobie ubiegającej się o zasiłek dla opiekuna zostało ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego lub (b) na osobę wymagającą opieki innej osobie zostało ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego.

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zasiłku dla opiekuna organ ustalający prawo do świadczeń pielęgnacyjnych (organ właściwy, w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych, lub marszałek województwa), zwany dalej „organem”, wszczynać będzie na wniosek osoby ubiegającej się o zasiłek dla opiekuna.

Wniosek  można składać maksymalnie w terminie 4 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj.: do dnia 15 września 2014 r.

Ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna, od dnia 15 maja 2014 r. nastąpi po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej w miejscu sprawowania opieki, w celu potwierdzenia faktu sprawowania opieki przez osobę ubiegającą się o zasiłek dla opiekuna. Aktualizacja wywiadu przeprowadzana będzie co 6 miesięcy.

Wnioski należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej - Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego, pokój nr , od poniedziałku do piątku w godz. od 8:30 do 15:30, w środy od 7:30 do 11:00.